BENJIRO

b(e)-nji-ro, ben-jiro
Origin : Japanese
Meaning : enjoy peace

Related Baby Names Lists

Explore these related baby names lists to discover more baby boy and baby girl names and meanings.


ADVERTISEMENT